Posts

KanoonKhoji यी भाषामा उपलब्ध छ: English
खोजको लागि सुझाव: संविधान, sambidhan bhag 1, nepalko flag, आदि जस्ता कुञ्जी शब्दहरू खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्।

प्रस्तावना | नेपालको संविधान २०७२

भाग १ : प्रारम्भिक | नेपालको संविधान २०७२

भाग २ : नागरिकता | नेपालको संविधान २०७२

भाग ३ : मौलिक हक र कर्तव्य | नेपालको संविधान २०७२

भाग ४ : राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व | नेपालको संविधान २०७२

भाग ५ : राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड | नेपालको संविधान २०७२